Verksamheten

Verksamhetsidé

Fyndets vision är att erbjuda dagvård av högsta kvalitet i små grupper och i en hemlik miljö. Trygga relationer och barnens delaktighet är grunden som vi bygger på – varje barn har rätt att bli sett och hört. Genom att lyssna på och observera barnen kan vi planera verksamheten enligt deras behov – alla barn är olika och skall få vara det. Den småbarnspedagogik som sker på Dagvårdsförening Fyndet r.f.:s daghem och styrs dels av nationella och dels av Vanda stads styrdokument. Stakes skrift ”Grunderna för planen för småbarnsfostran” (2005) och Vanda stads plan för småbarnsfostran (2012)  ligger som grund för Dagvårdsförening Fyndet r.f.:s egen plan för småbarnsfostran. Vid sidan om detta tillämpar vi arbetsmodellen ”Med barnaögon” i vår verksamhet. Som stöd till dessa använder vi oss av varierande arbetsmetoder, av vilka de centrala är Egenvårdare, Hembesök och Mjuklandning.

Om ni vill ha mer detaljerad information om vår verksamhet kan ni även läsa vår Plan för småbarnsfostran.

Verksamheten

Verksamheten byggs upp enligt Fyndets plan för småbarnsfostran och varje daghem gör en egen årsplan. Fyndets föreståndare stöder enheternas personal i planeringen och förverkligandet av det pedagogiska arbetet, samt koordinerar eventuella stödåtgärder för barngruppen och det enskilda barnet. Nedan hittar ni korta beskrivningar på olika teman som är med i vår vardagliga verksamhet:

Språket; språkutvecklingen är en kreativ och aktiv process som vi stöder så mångsidigt som möjligt genom möten i vardagen, leka med språket och tid för diskussion. Med de minsta börjar vi med att benämna och ge enkla förklaringar, vi leker med ord, rim och ramsor, sysslar med sagor och sagotering, allt för att locka barnet att berätta själv. Genom användningen av begrepp och benämningar utvecklas språkförståelsen. Barnen ges tid att uppleva och samtala om det de upplevt, och så småningom delge sina erfarenheter.

Musik, pyssel & spel; musik, pyssel och spel har en viktig roll i utvecklingen av mångsidiga emotionella, sociala och motoriska färdigheter.

Rörelse; vi vill skapa en omgivning som inspirerar till rörelse och stöder utvecklingen av ett brett motoriskt kunnande.

Klubb 5; det sista dagisåret får barnen vara med Klubb 5. Där gör de allt från uppgifter till utflykter och får chansen att lära känna ”femmisar” från Fyndets andra enheter – däribland deras kommande klasskompisar.

Kulturupplevelser för barn; våra enheter besöker regelbundet teatrar, film- och musikföreställningar. Bekanta dig med vår händelsekalender för mer information!

Traditioner; vi vill uppmärksamma olika högtider och tillsammans med barnen värna våra traditioner och historia. Tillsammans lär vi oss varför vi firar vissa historiska händelser och personer.

Miljö, morgondagens värld byggs idag och vi vill dra vårt strå i stacken genom att tillsammans med barnen göra vårt bästa för att ta vara på vår miljö.
Fyndet har ett eget miljöprogram där barnens deltagande är en viktig del.

Med barnaögon

Med barnaögon modellen fokuserar på barnets emotionella välbefinnande och betonar betydelsen av den tidiga växelverkan i dagvården. Personalen har deltagit i utbildningen och uppdaterar sitt kunnande regelbundet.

Mer information om ”Med barnaögon”-modellen får ni i Fyndets plan för småbarnsfostran.

Egenvårdare

För att skapa en trygg och trivsam start på dagvården har varje barn en egenvårdare. Detta innebär att varje barn får en egenvårdare som fungerar som den första kontakten mellan barnet och daghemmet. Till egenvårdarens uppgifter hör att tona in sig i barnets känsloliv och att skapa en positiv växelverkan mellan barnet och fostraren. Med denna insyn om barnets personlighet kan egenvårdaren tillsammans med föräldrarna formulera en Plan för småbarnsfostran där det enskilda barnets behov är i fokus.

Hembesök

Att börja på dagis är en stor omställning för barnet. Barnet skall lära sig att känna sig trygg i den nya miljön, med nya människorna och utan sina föräldrar. Vi erbjuder familjerna ett hembesök av egenvårdaren och verksamhetsledaren. Tanken är att första kontakten mellan egenvårdaren och barnet sker i en bekant och trygg miljö. Syftet med hembesöket är att skapa en god kontakt mellan egenvårdaren och barnet och att tillsammans med föräldrarna kartlägga barnets individuella egenskaper och behov. Detta underlättar mjuklandningen och den kommande dagvårdstiden för barnet, föräldrarna och egenvårdaren.

Mjuklandning

Med mjuklandningen strävar vi efter att gradvis vänja barnet vid daghemsmiljön. De första dagarna är föräldern med på enheten och bekantar sig med gruppen och dess rutiner tillsammans med sitt barn. I början är dagarna korta, och blir lite längre för varje dag som går. Mjuklandningens längd varierar från en till två veckor, beroende på barnets behov och enligt familjernas möjligheter och önskemål.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn på Fyndet är olycksfallsförsäkrade under sin tid på våra enheter. Detta innebär att man vid behov kan besöka vilken som helst läkarstation. För mera information om detta kontakta personalen på er enhet.

Verksamheten på Pepparkakorna

Pepparkakorna

Pepparkakorna är kompletterande dagvård (morgon- och eftermiddagsverksamhet) för förskolebarnen i Mårtensdals skola, med specialinriktning på barnens motoriska utveckling. Vårt huvudmål är att hjälpa barnen att skapa ett mångsidigt motoriskt kunnande, samtidigt som de lär sig att det är roligt att röra på sig. Vi arbetar för att miljön på Pepparkakorna skall inspirera barnen att röra på sig och ge möjligheten att utvecklas på egen hand och på egna villkor. Vi har även en hel del planerad verksamhet för att stöda den motoriska utvecklingen då våra veckorutiner inkluderar simning, inne- och utegymnastik Om detta låter som något för ditt barn kan du fylla i en ansökan här.