Föreningens sida

Dagvårdsförening Fyndet r.f. är en privat dagvårdsförening med tre daghem i västra Vanda och ett i östra Vanda. Vi erbjuder trygg dagvård i en hemlik miljö där de små gruppstorlekarna ger oss möjligheten att vara lyhörda för barnens individuella behov och utveckling. Vid sidan om dessa enheter ordnar vi även kompletterande dagvård åt förskolebarnen som går i Mårtensdals skola.

Till medlem i föreningen Dagvårdsföreningen Fyndet r.f. kan antas vårdnadshavare som har barn i Dagvårdsförening Fyndet r.f., anställda vid Dagvårdsförening Fyndet r.f. samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Som medlem i föreningen betalas årligen en medlemsavgift, summan för medlemsavgiften fastslås årligen på föreningens årsmöte.

Vi på Fyndet önskar att alla föräldrar till barnen på våra daghem skulle vara med i föreningen. Det är ett ypperligt tillfälle för dig att stöda föreningen, så att vi kan ordna god småbarnspedagogik och ha ett tryggt daghem för just ditt barn.

Du kan skicka in din medlemsansökan här: Medlemsansökan

Föreningens stadgar

Gällande stadgar: 01.04.2021 

§ 1 Namn
Föreningens namn är Dagvårdsförening Fyndet r.f. och dess hemort är
Vanda.

§ 2 Syfte
Föreningens ändamål är att erbjuda småbarnspedagogik i de daghem eller gruppfamiljdaghem som föreningen upprätthåller. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. I verksamheten genomförs de mål som fastställs i lagen om småbarnspedagogik. Dagvårdsförening Fyndet r.f. anordnar även dagvård för förskolebarn vid Mårtensdals skola. Även kurser och klubbverksamhet kan anordnas.

§ 3 Språk
Föreningens språk är svenska.

§ 4 Medlemmar
Till medlem i föreningen Dagvårdsföreningen Fyndet r.f. kan antas vårdnadshavare som har barn i Dagvårdsförening Fyndet r.f., anställda vid Dagvårdsförening Fyndet r.f. samt andra som är intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen. Som medlem i föreningen betalas årligen en medlemsavgift, summan för medlemsavgiften fastlås årligen på föreningens årsmöte. Föreningens styrelse kan utesluta medlem som handlar i strid med föreningens intressen samt medlem som inte betalat sin förfallna medlemsavgift.

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse. Styrelsen består av en vid föreningens årsmöte vald ordförande och 4-8 ledamöter. Ordföranden väljs för ett (1) år och ledamöternas mandattid är två (2) verksamhets år. Avgående medlem kan återväljas. Medlemmarna åtnjuter inte arvode för sitt uppdrag. Styrelsen utser inom sig viceordförande, kassör och sekreterare för ett år i sänder. Sekreteraren och kassören kan också väljas utom styrelsen. Verksamhetsledaren deltar i styrelsemötena som föredragare och sakkunnig utan rösträtt. Verksamhetsledaren kan också fungera som styrelsens sekreterare.

Styrelsen utser vid behov andra funktionärer som vid behov kan delta i styrelsemötena som sakkunniga utan rösträtt. Styrelsen kan vid
behov också höra andra sakkunniga.

§ 6 Styrelsemöte
Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden samt minst två (2) ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst. Styrelsen sammanträder på ordförandens eller viceordförandens kallelse, enligt överenskommelse, eller då minst en tredjedel (1/3) av styrelsen så önskar.

§ 7 Namntecknare
Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör eller verksamhetsledare två tillsammans. Därtill kan styrelsen särskilt förordna namnteckningsrätt till verksamhetsledaren eller dennes ersättare.

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper
Föreningens räkenskapsperiod är ett (1) år, 1 januari till 31 december. Även föreningens budget, bokslut, årsplan och årsberättelse uppgörs per kalenderår.

§ 9 Föreningsmöte
Ordinarie årsmöte hålles senast inom mars månad. Extra föreningsmöte hålles på styrelsens kallelse, eller då minst 1/10 av medlemmarna skriftligen anhåller därom av styrelsen för behandling av angivet ärende. Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem per post, per e-post eller genom en annons i en i Vanda utkommande svenskspråkig tidning. Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i §12. Varje medlem har en röst.

§ 10 Årsmöte
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet.
3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet.
4. Godkännande av föredragningslista för mötet.
5. Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
7. Fastställande av budget, årsplan och medlemsavgiftens storlek.
8. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
9. Val av en revisionssammanslutning.
10. Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen. Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens
årsmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen senast 15.2 att ärendet kan tas med i möteskallelsen. Protokollet justeras av de protokolljusterare som utsetts på mötet. Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden, mötessekreteraren och protokolljusterarna.

§ 11 Medelanskaffning samt gåvor
Föreningen anhåller medel för sin verksamhet genom medlemsavgifter och genom att med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier,
fester och penninginsamlingar. Föreningen kan motta gåvor och testamenten samt bidrag från myndigheter, stiftelser och organisationer. Föreningen kan även förvärva fastigheter för sin verksamhet.

§ 12 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts
vid omröstningen.Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de angivna rösterna vid två (2) på varandra följande föreningsmöten enligt § 9 som skall hållas med minst en (1) månads mellanrum. Stadgeändringen eller upplösningen av föreningen ska anges i möteskallelsen. Vid upplösning av föreningen skall dess medel användas till att främja föreningens ändamål på det sätt som besluts av det möte som beslutar om upplösningen.

§ 13 Föreningslag
I övrigt tillämpas gällande föreningslag.