Dataskyddsbeskrivning

 

Dataskyddsbeskrivning, uppgjord 23.5.2018

(uppdaterad 2.8.2018)

1. Registeransvarig
Dagvårdsförening Fyndet rf
FO-nummer: 1012459-2
Adress: Skrapbergsliden 2 C, 01620 Vanda
E-post: info@fyndet.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret
Verksamhetsledare: Christina Lehtinen
Skrapbergsliden 2 C
040-5060261
christina.lehtinen@fyndet.fi

3. Registrets namn
Kundregister för småbarnspedagogik

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Att ordna tjänster inom småbarnspedagogik.
Att fastställa och ta ut kundavgifter.
Att sköta uppgifter i anknytning till kundförhållanden inom småbarnspedagogik.
Att lämna ut lagstadgade uppgifter om antalet barn (lag om statsandel för kommunal basservice).

Som grund för behandlingen av personuppgifter ligger:
Personuppgiftslagen (523/1999)
Lag om småbarnspedagogik (36/1973)
Förordning om barndagvård (239/1973)
Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016)
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)

5. Registret informationsinnehåll
UPPGIFTER I ANSÖKAN OCH BASUPPGIFTER
Barnets namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, modersmål, kontaktspråk, uppgifter om eventuell spärrmarkering.
Vårdnadshavarens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter.
Uppgifter om andra personer som bor i samma hushåll som barnet.
Syskonens namn.
Servicebehov.
Vårdnadshavarens arbets-/studieplats
Barnets hälsotillstånd
Namn och telefonnummer till reservpersoner som kan hämta från dagvården.

BESLUT OM SMÅBARNSPEDAGOGIK
Uppgifter om vårdplats och omfattning på vården.
Uppgifter om vårdplatsen tagits emot.
Uppsägning av vårdplats.

BESLUT OM FPA ANSÖKAN
AVTAL OM SERVICEBEHOV
UPPGIFTER OM FAMILJENS INKOMSTER
BESLUT OM KUNDAVGIFT
BESLUT OM BEFRIELSE FRÅN AVGIFT
UPPGIFTER OM BARNETS NÄRVARO
FAKTURA FÖR DAGVÅRDSAVGIFT

VÅRDAVTAL
ANSÖKAN OCH BESLUT OM BEHOV AV DAGVÅRD ÖVER 20H/VECKA
BARNETS PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
FÖRSLAG/BESLUT OM STRUKTURELLA STÖDÅTGÄRDER FÖR BARNET

PEDAGOGISK BEDÖMING AV BARNET FÖR SAMARBETSPARTNERS
ANNAN INFORMATION SOM ÄR NÖDVÄNDIG MED TANKE PÅ ORDNANDET AV SMÅBARNSPEDAGOGIK

6. Källor som i regel används
Barnets vårdnadshavare.
Anställda inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning.
Andra anställda inom det multiprofessionella samarbetsnätverket.
Bokföringsbyrån Gradateam.
Aktia
FPA

7. För vilka ändamål uppgifter i regel lämnas ut
De uppgifter som småbarnspedagogiken behandlar är sekretessbelagda. Personuppgifter lämnas ut endast på basis av en specificerad begäran om upplysningar till myndigheter som har rätt att få tillgång till dem. Personer som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt, som fortsätter efter att kund- och vårdförhållandet upphör.

Om barnet byter vårdplats utanför föreningen, flyttas handlingar som berör barnet till den nya vårdplatsen med vårdnadshavarens tillstånd.

8. Förmedling av uppgifter utanför EU eller EES
Kunduppgifter förmedlas inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för registerskydd
A. Manuellt material
Personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst och olaglig behandling t.ex. förstöring, ändring eller utlämnande (32 paragrafen i personuppgiftlagen).

Varje anställd behandlar endast de personuppgifter som han/hon behöver för sina arbetsuppgifter. Bestämmelser om sekretess finns i 14 och 15 paragrafen i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården samt 24 paragrafen i lagen inom offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Man fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av sekretessbelagda och känsliga uppgifter bl.a. i beskrivningar av arbetsprocesser och beviljandet av behörigheter. Uppgifter i registret kan användas av anställda. Manuellt material förvaras i låsta utrymmen och strimlas sönder i dokumentförstörare.

B. Datorbehandlade uppgifter
Elektroniska dokument lagras i lösenordskyddade datorer med brandmur.

10. Rätt till insyn
En registrerad person har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i ett personregister. Då det är fråga om en minderårig är det vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare som använder rätten till insyn. Den registrerade/den minderårigas vårdnadshavare har rätt att bekanta sig med och se uppgifterna om den registrerade och att vid begäran få en kopia av dem.
En begäran om att kontrollera sina uppgifter görs i samband med personligt besök eller med en egenhändigt undertecknad eller på ett annat pålitligt sätt bestyrkt handling.
Den registrerades identitet verifieras och granskas vid behov innan informationen ges ut.
Den registrerade har rätt att få uppgifterna inom en månad.

11. Hur länge lagras uppgifterna
Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt och förstörs sedan på vederbörligt sätt.

12. Rätt av kräva rättelse av uppgifter
Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna, eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.
Den registrerade har rätt att kräva att en uppgift korrigeras. Uppgiften ska rättas utan obefogat dröjsmål. Yrkande om rättelse görs skriftligen.

13. Ändring av dataskyddsbeskrivningen
Dagvårdsförening Fyndet utvecklar ständigt sin verksamhet och förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning.